Nawigacja

Klasy III

Co po gimnazjum ?

http://pogimnazjum.bytom.pl/

Komunikat_egzamin_gimnazjalny_CKE.pdf

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego

 

I. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabo słyszący (na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego):

 

1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zapewnienie w czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze

specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

II. Uczniowie niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

1. Zestaw zadań:

a) arkusz w piśmie Braille’a wraz z czarnodrukiem ALBO

b) arkusz w czarno druku dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

 

Do zestawów zadań z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Zestawy zadań nagrane na płycie CD w formie plików .pdf lub MS Word (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera), zamówionej w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia.

Do zestawów zadań z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem,

tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi

rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

3. Korzystanie z maszyny do pisania pismem Braille’a, specjalnie dostosowanego  komputera, kubarytmów.

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje uczniowi polecenia i teksty z czarnodruku oraz zapisuje odpowiedzi ucznia na kartkach dołączonych do czarnodruku.

5. Zapewnienie w czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego obecności tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

III. Uczniowie słabo widzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu (zestaw zapisany czcionką Arial 16 pkt lub Arial 24 pkt).

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zestawy zadań nagrane na płycie CD w formie plików .pdf lub MS Word (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera), zamówionej w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia..

4. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi uczeń posługuje się na co dzień.

5. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.

6. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.

 

Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy uczeń korzysta z zestawu zadań zapisanego czcionką Arial 24 pkt, a wada wzroku znacznie utrudnia lub uniemożliwia absolwentowi czytanie i pisanie.

7. Zapewnienie w czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego obecności tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

IV. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego) Uczniowie (słuchacze) z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

 

1. Przedłużenie czasu.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze.

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.

5. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia (słuchacza).

 

V. Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.

4. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

5. Płyta CD do zestawów zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

6. Zapewnienie w czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy

(członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla

uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłud

 

VI. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

Do zestawów zadań z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawiezadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zapewnienie w czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

VII. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

Do zestawów zadań z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

4. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej LUB gdy uczeń (słuchacz) posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).

5. Obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (członka

zespołu nadzorującego).

6. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

 

VIII. Uczniowie (słuchacze) z przewlekłymi chorobami 

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

 

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Dostosowanie warunków zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby.

3. Przedłużenie czasu.

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie.

 

IX. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

 

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Dostosowanie warunków zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń lub słuchacz nie może pisać sam i przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w oddzielnej sali). Przyznanie tego dostosowania wymaga pisemnego porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

 

X. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

 

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie

zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu.

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia (słuchacza) do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii

uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań sprawdzianu lub części humanistycznej egzaminu

gimnazjalnego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu).

6. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

 

XI. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem

społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

1. Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem. Wymienioną osobę powołuje się w skład zespołu nadzorującego.

2. Przedłużenie czasu.

3. Przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali.

 

XII. Uczniowie (słuchacze), którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

 

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem (słuchaczem). Wymienioną osobę powołuje się w skład zespołu nadzorującego.

2. Przedłużenie czasu..

3. Przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali.

 

XIII. Uczniowie (słuchacze), którzy mają trudności adaptacyjne związane

z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

 

1. Przedłużenie czasu.

2. Przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali.

3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka

uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.

 

XIV. Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej)

 

1. Przedłużenie czasu.

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.

3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

4. Płyta CD do zestawów zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami

 sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

 

 

Trzecie klasy  !

Wprowadzono bardzo ważne zmiany w zasadach przyjmowania do szkół ponadgimnazjalnych. Obejrzyjcie zamieszczoną poniżej prezentację multimedialną, która bradzo dokładnie pokazuje wszystkie ważne dla Was informacje. Zwróćcie uwagę szczególnie na zmiany w zasadach przyznawania punktów oraz informacje o zmianach w nauczaniu poszczególnych przedmiotów w Waszych nowych szkołach. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek wątpliwości - koniecznie pytajcie nauczycieli i wychowawców. Życzymy, aby każdy z Was został uczniem wymarzonej szkoły!

Kliknij na baner Kuratorium Oświaty aby uruchomiła się prezentacja. 

 

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA : http://mail.freshmail.pl/c/9y3wvt2r8i/vw2v6pcspx/

 

BYTOMSKIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

 

-         LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

-         ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

 

I  Samodzielne Licea Ogólnokształcące 

 

 

1.     ¨  I Liceum Ogólnokształcące

Adres: 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 11   Tel. (32)  281 03 77

e-mail: bytom1lo@oho.com.pl,

http://www.1lo.bytom.pl/

®                 klasa dziennikarsko-menedżerska z rozszerzonym programem nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego oraz z autorskimi programami nauczania: matematyka dla menedżerów i język  polski dla dziennikarzy

®                 klasa przyrodnicza z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii oraz języka angielskiego

®                 klasa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka  polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz   
z autorskim programem nauczania: konwersacje w języku angielskim

®                 klasa politechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki

®                 klasa biotechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, biologii, oraz chemii lub fizyki

 

 

 

 

2.     ¨  II Liceum Ogólnokształcące

Adres: 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 46   Tel.:  (32)  282 78 57

e-mail: 2lobytom@poczta.internetdsl.pl

http://2lobytom.internetdsl.pl/       

 

®                 klasa A  - ogólna  z edukacją teatralną - zajęcia z edukacji teatralnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo w podziale na grupy będą organizowane dodatkowo poza tygodniowym przydziałem godzin dla ucznia

®              Klasy  B, C, D, E  - ogólne

  

Po ukończeniu klasy pierwszej uczeń wybiera trzy  przedmioty, których będzie się uczył na poziomie rozszerzonym, spośród: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka język obcy, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka,

 

przy czym co najmniej jednym przedmiotem powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka

 

 

We wszystkich klasach pierwszych przewidywane  są języki obce:

język angielski , język niemiecki , język francuski, przy założeniu, że uczeń powinien kontynuować naukę co najmniej jednego języka, którego uczył się w gimnazjum

 

 

 

3.     ¨  IV Liceum Ogólnokształcące

Adres: 41-902 Bytom, pl. Sikorskiego 1   Tel.:   (32)  281 41 93

e-mail: sekretariat.4lo.bytom@wp.pl

http://www.4lo.bytom.pl/

Przedmioty w zakresie rozszrzonym  realizowane będą  od  klasy II w grupach międzyoddziałowych

1. Dla 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

a)      dwa języki obce nowożytne, matematyka oraz geografia lub historia z możliwością zmiany czwartego przedmiotu na inny (biologia, chemia, fizyka)

b)      dwa języki obce nowożytne, wiedza o społeczeństwie oraz historia z możliwością zmiany tego przedmiotu na inny (biologia, chemia, fizyka, geografia)

c)      jeden język obcy nowożytny, matematyka, informatyka oraz fizyka z możliwością zmiany tego przedmiotu na inny (biologia, chemia, geografia, historia)

 

2. Dla 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

a)      biologia, chemia, fizyka

b)      biologia, chemia, język polski

c)      biologia, geografia, język polski

d)     wiedza o społeczeństwie, historia, język polski

e)      matematyka, informatyka, fizyka

f)       matematyka, geografia, fizyka

g)      wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

h)      język obcy nowożytny  i dwa przedmioty ogólnokształcące spośród następujących:

·         historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz  język polski, matematyka,    wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia sztuki, język łaciński, filozofia.

 

II  Zespoły Szkół

 

2.     Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Adres: 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 2   Tel.: (32) 281 10 52

e-mail: sekretariat@zso3.bytom.pl

http://zso3.bytom.pl/

 

¨  V Liceum Ogólnokształcące

 

®        klasa sportowa z judo i lekkoatletyką - ( biegi: sprint, średnie, płotkarskie, skoki: w dal, wzwyż, rzuty: oszczepem, kulą, dyskiem),

®        klasa sportowa z piłką nożną

Zajęcia z trenerami o klasie mistrzowskiej w zakresie judo i lekkiej atletyki, prowadzącymi również kadrę narodową.

Szkoła należy do grona szkół im. Polskich Olimpijczyków współpracujących z Polskim Komitetem Olimpijskim.

 

Rozszerzenia z przedmiotów maturalnych dostosowane są do potrzeb uczniów na bazie ich deklaracji.

Języki obce uczone w szkole: angielski, francuski, niemiecki

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych: rosyjski i włoski

 

 

 

3.     Państwowe Szkoły Budownictwa  - Zespół Szkół

Adres: 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10   Tel.: (32)  281 33 63

e-mail: budowlanka@psb.bytom.pl

http://psb.bytom.pl/

¨      X Liceum Ogólnokształcące

®                 klasa architektoniczna

®                 klasa mundurowa

 

¨      Technikum Nr 2

®                 technik budownictwa

®                 technik drogownictwa

®                 technik architektury krajobrazu

®                 technik renowacji elementów arch.

 

¨      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 

®                 murarz – tynkarz

®                 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

3.  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Adres: 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26   Tel.:   (32)    281 38 41

e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

http://www.zsgh.bytom.pl/

 

¨   Technikum Nr 1

 

®                 technik hotelarstwa

®                 kelner

®                 technik obsługi turystycznej

®                 technik żywienia i usług gastronomicznych

 

¨      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

®                 kucharz

 

4.  Zespół Szkół Technicznych

Adres: 41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5   Tel.:  (32)   281 38 58

e-mail: zst@zst.bytom.pl

http://www.zst.bytom.pl/

 

¨   Technikum Nr 6

 

®                 technik ekonomista

®                 technik mechatronik

®                 technik informatyk

®                 technik górnictwa podziemnego

®                 technik geodeta

¨      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

®                 górnik eksploatacji podziemnej

 

Dla zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej – GWARANCJA PRACY w Kompanii Węglowej S.A - największej firmie wydobywczej
w Europie. Praca na kopalni to:

- dobre zarobki,

- stabilizacja zawodowa,

- opieka socjalna,

- możliwość awansu lub kontynuowania nauki.

 

 
   

6.  Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych

Adres: 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka10   Tel.:  (32)     286 22 19

e-mail: zsz3@nikom.pl

www.zsur-bytom.szkolnylider.pl     

 

¨   Technikum Nr 9

 

®                 technik usług fryzjerskich

 

¨      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

®                 fryzjer

®                 sprzedawca

®                 oddział wielozawodowy:

 

§  Blacharz

§  Betoniarz – zbrojarz

§  Monter elektronik

§  Cieśla

§  Cukiernik

§  Dekarz

§  Kucharz

§  Lakiernik

§  Wędliniarz

§  Piekarz

§  Fotograf

§  Operator obrabiarek skrawających

§  Optyk – mechanik

§  Mechanik precyzyjny

 

Do klasy wielozawodowej może zostać przyjęty uczeń w każdym zawodzie - warunkiem jest  organizacja zajęć praktycznych u pracodawcy w charakterze pracownika młodocianego.

 

5.     Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących

NOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ

 

Adres: 41-902 Bytom ul. Webera 6    Tel.: (32)      281 03 88

                                                                                   (32)      282 34 82

(32)      281 33 08

e-mail: szkola@zsaeio.bytom.pl

www.zsaeio.bytom.pl

 

¨      VII Liceum Ogólnokształcące

®                 klasa policyjna - Klasa policyjna: obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie zdobywają wiedzę
z prawoznawstwa, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, psychologii pracy policjanta i  umiejętności
w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych z samoobrony.
Uczęszczają na zajęcia organizowane przez Komendę Miejską Policji w Bytomiu i biorą udział w różnych wspólnie organizowanych przedsięwzięciach. Raz w roku mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach wyjazdowych w Szczytnie prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Policji. Szkoła posiada \Patronat Wyższej Szkoły Policji ze Szczytna

 

®                 klasa psychologii społecznej - dodatkowa wiedza z psychologii, socjologii obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie
zdobywają wiedzę z psychologii, socjologii i filozofii. Realizują program opracowany wspólnie przez nauczycieli ZSAS
i pracowników Katedry Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Po zakończeniu nauki mogą podjąć studia na kierunkach związanych z psychologią, socjologią, pedagogiką lub innych. Kształcenie w tej klasie
objęte jest Patronatem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej  z Katowic..

 

¨      Technikum Nr 5

:

®                technik ekonomista

®                technik logistyk

®                technik handlowiec

®                technik spedytor

®                technik cyfrowych procesów graficznych

®                technik eksploatacji portów i terminali

®                technik organizacji reklamy

®                fototechnik

 

 

¨   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

®                sprzedawca

®                krawiec

 

 

 

7.     Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

                NOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ

Adres: 41-902 Bytom, pl. Sobieskiego 1    Tel.:   (32)  281 97 63

e-mail: sekretariat@zsme.eu

http://www.zsme.eu

 

 

¨   Technikum Nr 4

 

®                technik elektryk

®                technik awionik

®                technik elektronik

®                technik teleinformatyk

®                technik mechanik

®                technik pojazdów samochodowych

 

¨   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

 

®                mechanik pojazdów samochodowych

®                górnik eksploatacji podziemnej

®                elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 

8.     Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Specjalna

 

Adres: 41-902 Bytom, ul. Józefczaka 40  Tel.: (32)  281-47-23

e-mail: zsz8.bytom@op.pl

www.zsz8.pl

®        Oferta edukacyjna

§  Kucharz

§  Piekarz

§  Cukiernik

§  Sprzedawca

§  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

§  mechanik pojazdów samochodowych

§  murarz-tynkarz

§  fryzjer

§  oddział przysposabiający do pracy

 

Kontakt

  • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
    ul. Karpacka nr 27
    41-907 Bytom
  • tel. 323867594
    fax. 323867594

Mapa