Nawigacja

PO z matematyki "Matematyka (nie)wymierna" egzamin Konkurs Przedmiotowy Konkurs "Z matematyką i fizyką za pan brat" TYDZIEŃ MATEMATYKI

Matematyka

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

matematyka

 

 1. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia.

Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia

Waga oceny

Częstotliwość oceniania w półroczu

Uwagi

Sprawdzian/ praca klasowa

3

min. 2

Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podawany jest wówczas zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.

Egzamin próbny

0

min. 1

Dotyczy klas VII, VIII oraz III G( nie liczy się do średniej), jest podawany procentowo.

Kartkówka

2

min. 3

Nie wymaga zapowiedzi, dotyczy bieżącego materiału.

Odpowiedź ustna

1

wg. potrzeb

Każde dodatkowe pytania naprowadzające powodują obniżenie oceny.

Krótkie odpowiedzi ustne w trakcie lekcji mogą być oceniane za pomocą znaków „+” i „-”

Zadanie domowe

1

min. 1

Zadanie domowe są obowiązkowe i mogą podlegać sprawdzeniu przez nauczyciela.

Aktywność

1

wg. potrzeb

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na zajęciach i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zdań dodatkowych, aktywną pracę w grupach.

Praca w grupach

1

wg. potrzeb

Ocenie podlega organizacja grupy, organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, prezentowanie rezultatów pracy przez ucznia, zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej.

Indywidualna praca na lekcji

1

 

 

 

 

 

 

1

wg. potrzeb

 

 

 

 

 

 

min.1

Klasy VII, VIII i III G

 

Ocenie podlega wiedza przedmiotowa, w dalszej kolejności zaangażowanie ucznia.(klasy VII, VIII i III G)

 

Klasy IV - VI

Praca długoterminowa

1

wg. potrzeb

Ocenie podlega zaplanowanie rozwiązań (oryginalność), realizacja rozwiązań, prezentacja otrzymanych wyników, zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej.

Inne formy aktywności

1

wg. potrzeb

Np. udział w konkursach matematycznych; wykonywanie pomocy dydaktycznych; aktywny udział w pracach koła matematycznego

Sprawdzian początkowy.

0

1

Sprawdzian początkowy nie wlicza się do średniej. Nie wymaga zapowiedzi.

Sprawdzian śródroczny

1

1

Klasy IV – VI.Nie wymaga zapowiedzi.

 

 1. Obszary aktywności podlegające ocenie.

 

 1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
 2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
 3. Samodzielnie lub w grupie przeprowadzanie rozumowań i wnioskowań.
 4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
 5. Matematyczny sposób analizowania tekstów.
 6. Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie poznanej wiedzy w rozwiązywaniu zadań problemowych.
 7. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i wkład pracy ucznia.
 8. Prowadzenie zeszytu.

 

 1. Ogólny poziom wymagań na poszczególne oceny.

Ocena celująca

Uczeń:

- posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania matematyki w danej klasie;

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

- biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;

- potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania matematyki w danej klasie;

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania.

 

Ocena dobra

Uczeń:

- opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;

- poprawnie stosuje wiadomości;

- samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

Ocena dostateczna

Uczeń:

- opanował umiejętności i wiadomości w stopniu zadowalającym;

- wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

- ma braki w opanowaniu programu, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki;

- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

Ocena niedostateczna

Uczeń:

- nie opanował wiadomości koniecznych, a braki są tak duże, że uniemożliwiają kontynuację nauki na wyższym poziomie;

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych działań matematycznych na danym etapie nauki.

 

 1. Kryteria oceniania narzędzi pomiaru.

1. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie sprawdził jej zawartości merytorycznej.

2. Dopuszcza się stosowanie „+” i  „-” przy ocenach bieżących.

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ w celu odnotowania poziomu aktywności na lekcji lub wywiązania się ucznia z  zadania domowego. W szczególności:

 1. Aktywność na lekcji nagradzana jest znakiem „ + ”. Brak aktywnej pracy na lekcji (brak wykonania prostych, typowych czynności w toku zajęć, brak pracy w grupach) odnotowywana jest znakiem „-„
 2. Wykonanie typowego lub dodatkowego zadania domowego może być nagrodzone znakiem „+”.

4.Otrzymywane przez ucznia „+” i „-” przelicza się na stopnie szkolne wg skali:

+ + + + + ocena bardzo dobra

+ + + + ocena dobra

- - - ocena niedostateczna

5. Ocena śródroczna i roczna jest uzależniona od średniej ważonej ocen cząstkowych zgodnie ze Statutem Szkoły § 50 ust. 5. Do nauczyciela należy jednak ostateczna decyzja w sprawie ustalenia oceny rocznej i śródrocznej.

6. Nauczyciel sprawdza prace w ciągu 10 dni roboczych.

7. W przypadku uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP obowiązuje indywidualne dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia.

 1. Tryb  zgłaszania nieprzygotowania do zajęć.

1.Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji.

2.Uczeń może dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji obejmujące brak zadania domowego lub brak wiadomości i umiejętności potrzebnych do lekcji. Trzecie i kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji zostaje odnotowane przez nauczyciela symbolem „np.” lub „bz.”w dzienniku.

3. Nieprzygotowanie do zajęć nie obejmuje prac określonych konkretnym terminem.

4. W przypadku nieobecności ucznia ma on obowiązek uzupełnić braki i przygotować się do zajęć edukacyjnych. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (minimum 1 tydzień) ma on prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez konsekwencji.

5. Nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych zgodnie ze Statutem Szkoły § 45 ust.16 .

6. W przypadku braku zeszytu, przyrządów, potrzebnych pomocy nauczyciel wpisuje  tę informację do dziennika  za pomocą znaku „ - ”. Uczeń ma obowiązek zgłosić tą informację na początku lekcji, w innym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika.

 

 

 

 1. Sposoby poprawiania ocen oraz uzupełniania braków.

1.W klasach IV – VIII i III Gkażdy sprawdzian, pracę klasową uczeń może poprawić bez względu na otrzymaną ocenę, poprawa odbywa się w ciągu 10 dni roboczych od dnia podania informacji o ocenie.. W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może wyznaczyć inny termin poprawy oceny.

2. W klasach IV – VI uczeń może poprawić z kartkówki tylko ocenę  niedostateczną, a w klasach VII, VIII i III G uczeń może poprawić każdą kartkówkę bez względu na otrzymaną ocenę, poprawa odbywa się w ciągu 10 dni roboczych od dnia podania informacji o ocenie. Ocenę z danej kartkówki można poprawiać tylko raz.

3. Uczeń dokonuje poprawy oceny na zajęciach z przedmiotu lub w sposób określony przez nauczyciela.

 

 1. Ocenianie udziału uczniów w konkursach.

 

 1. Zajęcie I miejsca w konkursie lub awans do następnego etapu konkursu upoważnia ucznia do otrzymania cząstkowej oceny celującej z przedmiotu. W przypadku, gdy uczeń uzyska wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 

 1. Zasady dotyczące posiadania i prowadzenia  zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń.

1. Zeszyt przedmiotowy powinien być minimum 60-kartkowy w kratkę.

2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

3. Uczeń ma obowiązek uzupełniania zapisów w zeszycie w przypadku nieobecności na zajęciach. W przypadku nieuzupełnienia materiału uczeń otrzymuje „-” o ile zgłosi ten fakt nauczycielowi na początku zajęć. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Uczeń ma obowiązek przynosić na wszystkie lekcje przedmiotu przyrządy geometryczne: ołówek, linijkę, ekierkę.  Nauczyciel informuje o konieczności przyniesienia na lekcję cyrkla i kątomierza. 

5. Zadania w ćwiczeniach z matematyki mogąpodlegać ocenie i uczeń zobowiązany jest prowadzić je starannie.

6. W przypadku braku odpowiednich przyrządów geometrycznych, zeszytu lub zeszytu ćwiczeń uczeń otrzymuje „-”

 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

 

 1. Uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi na pierwszej lekcji we wrześniu. Rodzice zapoznają się z wymaganiami edukacyjnymi na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

 1. Udostępnianie prac pisemnych uczniom i rodzicom

1.Udostępnianie prac jest zgodne ze Statutem Szkoły § 61.

 1. Ocena klasyfikacyjna.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest ustalana zgodnie ze Statutem Szkoły,
  § 50 ust.5.

  XII . Sposób podwyższania rocznej oceny przewidywanej z przedmiotu.

 1. Podwyższenie oceny rocznej jest możliwe według procedur ustalonych zgodnie ze Statutem
  Szkoły, § 51.

Kontakt

 • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
  ul. Karpacka nr 27
  41-907 Bytom
 • tel. 323867594
  fax. 323867594

Mapa