Nawigacja

PO z matematyki "Matematyka (nie)wymierna" Święto Matematyki i "Kangur Matematyczny" Szkolne Swięto Matematyki - wyniki egzamin Konkurs Przedmiotowy Konkurs "Z matematyką i fizyką za pan brat" TYDZIEŃ MATEMATYKI 2018 Harmonogram Tygodnia Matematyki TYDZIEŃ MATEMATYKI 2018 - WYNIKI

Matematyka

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

W KLASACH 1 – 3 GIMNAZJUM

Rok szkolny 2016/2017

 

DOKUMENTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PO

Przedmiotowe Ocenianie uwzględnia obowiązującą podstawę programową matematyki z dnia 23 grudnia 2008 roku i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie  warunków i sposobu klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

 

Wynika z przyjętych programów nauczania MATEMATYKA Z PLUSEM oraz specyfiki przedmiotu.

 

Przedmiotowe Ocenianie z matematyki jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Gimnazjum nr 7 i stanowi jego integralną część.

CELE OCENIANIA

Do najważniejszych celów oceniania przedmiotowego z matematyki należą:

→diagnozowanie osiągnięć uczniów;

→dostarczanie uczniom informacji o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

→motywowanie ucznia do systematycznej pracy;

→pomoc i wspieranie ucznia w jego rozwoju;

→dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach uczniów w nauce, trudnościach  w uczeniu się oraz o specjalnych uzdolnieniach;

→dostarczanie informacji o skuteczności procesu nauczania;

→umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej, jak i uzyskiwania wyników zgodnych z wymaganiami ujętymi w podstawie programowej oraz programie nauczania.

 

ELEMENTY OCENIANIA

System oceniania opiera się na:

→bieżącym diagnozowaniu osiągnięć ucznia;

→ocenie różnych obszarów aktywności ucznia;

→ocenie różnych form aktywności ucznia;

→klasyfikowaniu śródrocznym i rocznym ucznia;

→informowaniu ucznia i opiekunów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach.

OBSZARY AKTYWNOŚCI

Na lekcjach matematyki ocenianie są następujące obszary aktywności ucznia:

→rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji;

→znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń;

→prowadzenie rozumowań;

→rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod;

→posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia;

→analizowanie tekstów w stylu matematycznym;

→stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych;

→prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach;

→aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

Zatem ocenie podlegają:

→wiadomości – opanowanie podstawowych pojęć i poprawne stosowanie terminów, wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, posługiwanie się własnościami figur, a także językiem symboli i wyrażeń algebraicznych oraz funkcjami;

→umiejętności – analizowanie i wnioskowanie na podstawie wykresów, diagramów, wykorzystywanie wiedzy w praktyce, rozwiązywanie problemów, korzystanie z różnych źródeł wiedzy;

→postawa – współpraca w zespole, autoprezentacja, samodzielność, twórczość w pracy komunikowanie się.

NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Bieżący pomiar osiągnięć uczniów odbywa się poprzez ocenę następujących form aktywności uczniów:

→prace klasowe, sprawdziany półroczne i roczne,

→kartkówki,

→odpowiedzi ustne,

→aktywność na lekcji,

→indywidualna praca na lekcji,

→praca w grupach,

→zadania domowe,

→prace długoterminowe,

→inne formy aktywności, np. udział w konkursach matematycznych, wykonywanie

     pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego.

 

W dzienniku elektronicznym kolorem czerwonym wpisuje się prace klasowe, kolorem zielonym krótsze sprawdziany, kartkówki, natomiast oceny bieżące kolorem khaki. Każda ocena ma określoną wagę: prace klasowe 3 (oceny zaznaczone kolorem czerwonym), krótsze sprawdziany, kartkówki mają wagę 2 (oceny zaznaczone kolorem zielonym), pozostałe oceny mają wagę 1.  Nauczyciel może wprowadzać dodatkowe kolory ocen oraz informuje ucznia o danych ocen. 

Dopuszcza się zapisywanie w dzienniku elektronicznym  dodatkowych komentarzy opisujących zakres materiału, którego dotyczy dana ocena. Wpisy te pojawiają się przy umieszczeniu kursora na danej ocenie.

ZASADY BIEŻĄCEGO OCENIANIA UCZNIA

 • Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 • Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. Każda ocena jest jawna.
 • Uczeń ma prawo do otrzymania uzasadnienia oceny w następujący sposób:

a) ocenę z odpowiedzi ustnej na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie;

     b) ocenę z prac pisemnych krótkich np. kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie lub 

      podaje skalę ocen w przeliczeniu na punkty.

 • Prace klasowe, sprawdziany oraz kartkówki są obowiązkowe.
 • Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie lub kartkówce z powodu choroby lub innych ważnych, usprawiedliwionych przyczyn losowych (dłuższa nieobecność ucznia w szkole) musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności lub jednodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń musi napisać pracę klasową, sprawdzian lub kartkówkę niezwłocznie po powrocie do szkoły. W przypadku, gdy uczeń nie napisze sprawdzianu w dodatkowo wyznaczonym terminie do dziennika elektronicznego wpisane jest 0, które wlicza się do średniej ocen.
 • Nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie pisał w terminie pisemnej pracy kontrolnej.
 • Prace klasowe, sprawdziany półroczne i roczne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podawany jest wówczas zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Przed pracą klasową obowiązkowa jest lekcja powtórzeniowa.
 • Termin sprawdzenia prac klasowych wynosi 14 dni.
 • Sprawdziany krótsze, kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 • Każdą pracę pisemną uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Poprawa odbywa się poza bieżącymi lekcjami z matematyki. Waga ocen przy poprawie nie ulega zmianie. Każda poprawiona ocena jest wpisana do dziennika.
 • Otrzymane oceny, zarówno z pracy pisemnej, jak i jej poprawy, wpisywane są do dziennika elektronicznego.
 • Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia, że praca jest niesamodzielna. Stwierdzenie faktu odpisywania może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
 • „+” i „-„ są dopuszczalne przy ocenach.
 • Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, może jednak dwa razy w ciągu okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej. W przypadku trzeciego zgłoszenia braku zadania domowego nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym jedną ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji.
 • Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez trzy dni.
 • Nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych zgłoszonych przez rodziców, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy oraz na prośbę trenera w przypadku klas sportowych.
 • Ocenianie zadań domowych może nastąpić po upływie czasu przeznaczonego na ich wykonanie lub podczas kontroli zeszytów.
 • Aktywność na lekcji nagradzana jest znakiem „ + ”. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na zajęciach i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zdań dodatkowych, aktywną pracę w grupach.
 • Uczeń może otrzymać „+” za odrobienie typowego zadania domowego, za wykonanie dodatkowego zadania, pomoc koleżeńską w zakresie treści nauczania.
 • Uczeń może otrzymać  „-” za brak aktywnej pracy na lekcji (brak wykonania prostych, typowych czynności w toku zajęć, brak pracy w grupach).
 • W przypadku braku zeszytu, przyrządów, potrzebnych pomocy wpisuje się tę informację do dziennika za pomocą znaku „ –„. Uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia braków na początku zajęć. W przeciwnym wypadku może otrzymać ocenę niedostateczną.
 • Uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego  i uzupełniania zapisów w przypadku nieobecności na zajęciach. W przypadku nieuzupełnienia materiału uczeń otrzymuje „-„ o ile zgłosi ten fakt nauczycielowi na początku zajęć. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Otrzymywane przez ucznia „plusy” i „minusy” przelicza się na stopnie szkolne wg skali:

+ + + + +   ocena bardzo dobra

+ + + +    ocena dobra

- - -     ocena niedostateczna

+ równoważy -

 • Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia i poczynione przez niego postępy.

KRYTERIA OCENY PRAC KLASOWYCH I SPRAWDZIANÓW

                       95%  +  zadanie dodatkowe - celujący

                  100% - 91%  - bardzo dobry

                  90% - 75% - dobry

                  74% - 51% - dostateczny

                  50% - 31% - dopuszczający

                  30% - 0% - niedostateczny

 

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI USTNYCH

 • ocena celująca – uczeń samodzielnie rozwiąże zadanie o podwyższonym stopniu trudności
 • ocena bardzo dobra – uczeń samodzielnie rozwiąże zadanie otwarte
 • ocena dobra –  uczeń samodzielnie rozwiąże zadanie otwarte (dopuszczalne są drobne błędy, w tym rachunkowe – możliwe podpowiedzi nauczyciela)
 • ocena dostateczna – uczeń rozwiąże zadanie z pomocą nauczyciela (może popełnić błędy na pewnych etapach rozumowania – potrzebować wskazówek nauczyciela)
 • ocena dopuszczająca – uczeń postępuje według instrukcji nauczyciela (naprowadzony przez nauczyciela potrafi wykonać kolejne pojedyncze czynności), posiada podstawową wiedzę potrzebną do rozwiązania zadania
 • ocena niedostateczna – uczeń postępuje według instrukcji nauczyciela (naprowadzony przez nauczyciela nie potrafi jednak wykonać kolejnych pojedynczych czynności), nie posiada podstawowej wiedzy potrzebnej do rozwiązania zadania

       Każde dodatkowe pytania naprowadzające powodują obniżenie oceny.

       Krótkie odpowiedzi ustne w trakcie lekcji często oceniane są za pomocą znaków „+” i „-„.

 

KRYTERIA OCENY PRAC DŁUGOTERMINOWYCH

 • zrozumienie zadań,
 • zaplanowanie rozwiązań (oryginalność),
 • realizacja rozwiązań,
 • prezentacja otrzymanych wyników,
 • zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej.

 

KRYTERIA OCENY PRACY GRUPOWEJ

 • organizacja grupy (akceptowanie powierzonych ról członkom grupy, udział  w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów),
 • organizacja pracy w grupie (planowanie wspólnych działań, współudział w podejmowaniu decyzji, przyjmowanie odpowiedzialności za pracę),
 • komunikacja w grupie (udział w dyskusji, słuchanie innych, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, uzasadnianie swojego stanowiska),
 • prezentowanie rezultatów pracy grupy przez ucznia
 • zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej.

 

KRYTERIA OCENY AKTYWNOŚCI POZALEKCYJNEJ

Udział w konkursach matematycznych:

 • awans do następnego etapu lub zajęcie I miejsca – ocena celująca
 • wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne – ocena bardzo dobra
 • za udział w konkursie bez bardzo dobrych wyników oceny nie są przyznawane.

 

ZASADY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  w I okresie bieżącego roku szkolnego, a klasyfikacja roczna na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 • Na ocenę końcową ucznia składają się następujące elementy:
 • ogólna wiedza i umiejętności ucznia, które sprawdza się za pomocą:

- pisemnych prac klasowych,

- pisemnych sprawdzianów półrocznych i rocznych,

- bieżącej kontroli przygotowania ucznia do lekcji w formie odpowiedzi ustnych i pisemnych kartkówek;

 •  samodzielność i systematyczność pracy (sprawdzana m. in. poprzez krótkie prace domowe i prace długoterminowe);
 • wkład pracy i możliwości;
 • aktywność ucznia na lekcjach;
 • umiejętność pracy w grupie.
 • Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie uzyskanych przez ucznia bieżących ocen cząstkowych. Ocena klasyfikacyjna jest uzależniona od średniej ważonej  ocen cząstkowych. W przypadku, gdy średnia ważona ocen cząstkowych nie jest liczbą naturalną, to uczeń otrzymuje ocenę wyższą dopiero wówczas, jeżeli ocena ma minimalne rozwinięcie od 0,75 (np. 3,74 daje ocenę klasyfikacyjną 3, natomiast 3,75 daje ocenę 4). Do nauczyciela należy ostateczna decyzja w sprawie ustalenia oceny rocznej i śródrocznej.
 • Ocenę śródroczną i roczną można wystawić na podstawie co najmniej 7 ocen cząstkowych (3 dla uczniów objętych indywidualnym tokiem nauczania).

 

TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

 • Nauczyciel informuje ucznia i jego wychowawcę o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej oraz możliwości nieklasyfikowania. Wychowawca osobiście lub listownie przekazuje informację rodzicom dziecka na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 • Nauczyciel informuje ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja podana jest w dzienniku elektronicznym i rodzic oraz uczeń mają obowiązek zapoznać się z nią najpóźniej do zebrania z rodzicami. W innym przypadku wychowawca informuje na ostatnim zebraniu w roku szkolnym o przewidywanych ocenach ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z matematyki.
 • W ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o stworzenie mu możliwości uzyskania oceny wyższej od przewidywanej, co zostaje odnotowane w dzienniku elektronicznym. Podanie należy złożyć nauczycielowi przedmiotu. Następnie nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest ustalić termin dodatkowego testu kompetencji obejmującego wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania na danym poziomie edukacyjnym przewidziane na odpowiednią ocenę.
 • test kompetencji (1 lub 2 godzinny) odbywa się w wyznaczonym dniu w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie później niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 • warunkiem otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana jest uzyskanie z testu co najmniej 90% pkt. możliwych do zdobycia.
 • Ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela zgodnie z powyższymi przepisami jest ostateczna.
 • Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (w formie pisemnej i ustnej) oraz ustala ocenę klasyfikacyjną ucznia (według procedur ustalonych w statucie szkoły).

 

OCENA NIEDOSTATECZNA Z PRZEDMIOTU

 • Jeżeli uczeń ma trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności uwzględnionych w podstawie programowej szkoła zapewnia mu w miarę możliwości pomoc i szansę na uzupełnianie i wyrównywanie braków (np. zajęcia wyrównawcze, zajęcia świetlicowe, pomoc koleżeńska).
 • W przypadku stwierdzenia, że uczeń nie uzupełnił braków w wiedzy i umiejętnościach oraz poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki przedmiotu, wystawia się śródroczną lub roczną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną.
 • Uczeń, który otrzyma za I okres ocenę niedostateczną ma obowiązek uzupełnić braki objęte materiałem programowym za I okres w terminie, zakresie i formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu.
 • Uczeń, który otrzyma roczną ocenę niedostateczną (z jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych) może przystąpić do egzaminu poprawkowego (w formie pisemnej i ustnej) w ostatnim dniu ferii letnich (na zasadach ustalonych w statucie szkoły).

 

NIEKLASYFIKOWANIE UCZNIA

 • W przypadku braku podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, może on nie być klasyfikowany z przedmiotu.
 • Uczeń nieklasyfikowany z przedmiotu z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, który przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

OCENA CELUJĄCA Z PRZEDMIOTU

 • Laureaci matematycznych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiady matematycznej otrzymują celującą ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.
 • Celującą ocenę z zajęć edukacyjnych może również otrzymać uczeń, który spełnia co najmniej 3 z pośród  wymienionych niżej kryteriów:
 1. Średnia ważona ocen z przedmiotu wynosi co najmniej 5,30.
 2. Wykonuje zadania przewidziane programowo na ocenę celującą;
 3. Wykonuje  zadania dodatkowe – problemowe (nietypowe);
 4. Wykonuje na sprawdzianach zadania nadobowiązkowe o podwyższonym stopniu trudności;
 5. Wykorzystuje  programy komputerowe do zapisu treści matematycznych;
 6. Bierze udział w szkolnych konkursach matematycznych (przygotowuje się do nich rozwiązując samodzielnie, a częściowo z pomocą nauczyciela zadania konkursowe);
 7. Otrzyma co najmniej wyróżnienie w konkursie Kangur lub zakwalifikuje się do II etapu konkursu kuratoryjnego;

 

ZASADY OCENIANIA  UCZNIA ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

UCZNIOWIE Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ

 • Uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o odczytanie poleceń (zadań tekstowych) na sprawdzianie (1 raz).
 • Nauczyciel może przeznaczyć większy limit czasowy (lub ograniczyć liczbę zadań do wykonania) na rozwiązanie problemów matematycznych, zwłaszcza w trakcie sprawdzianów.
 • W szczególnych przypadkach, na wniosek ucznia lub rodzica, nauczyciel może zastąpić prace pisemne odpowiedzią ustną.
 • Nauczyciel oceniając sprawdzian bierze pod uwagę „Katalog typowych błędów dyslektycznych”, nie obniżając oceny za:
 • estetykę, niestaranność i niedokładność
 • niewłaściwe stosowanie dużych i małych liter
 • lustrzane zapisywanie cyfr, np. 6 i 9
 • gubienie liter i cyfr
 • problemy z przecinkiem (liczby dziesiętne)
 • błędy w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe)
 • trudności w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z dużą ilością zer
 • luki w zapisie obliczeń – obliczenia pamięciowe
 • uproszczony zapis równania i przekształcanie go w pamięci, brak opisu niewiadomych
 • błędy w przepisywaniu
 • chaotyczny zapis operacji matematycznych
 • mylenie indeksów górnych i dolnych
 • Na lekcjach z geometrii uczeń może korzystać z modeli brył.
 • Na zajęciach uczeń mający trudności z opanowaniem tabliczki mnożenia i zapamiętaniem wzorów, może korzystać ze „ściągi”.
 • Nauczyciel zalicza wypowiedź ucznia, jeśli potrafi on wytłumaczyć definicję (często przy pomocy nauczyciela) i nazwać elementy.

 

 

UCZNIOWIE Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Ocenie podlega:

 • wkład pracy,
 • aktywność na lekcjach.

Nauczyciel

 • przygotowuje testy i sprawdziany dostosowane do możliwości ucznia, zadania adekwatne do realizowanych na lekcji.
 • dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych zaleceń zawartych w orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz odpowiednio w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych i planach działań wspierających.

W przypadku czynienia postępów uczniowie otrzymują ocenę pozytywną, natomiast, gdy nie wykazują starań i nie czynią postępów na miarę swoich możliwości – negatywną.

 

UCZNIOWIE O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ

Nauczyciel dostosowuje również wymagania edukacyjne w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o specyficznych trudnościach w uczeniu się na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających w przypadku uczniów, którzy nie posiadają orzeczeń o specyficznych trudnościach w uczeniu się, ale objęci zostali pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole.

 

SPOSOBY INFORMOWANIA O OCENACH UCZNIA

 1. Nauczyciel – uczeń:
 • nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o otrzymywanych ocenach cząstkowych przez wpisywanie ich do dziennika elektronicznego oraz o wystawionych ocenach okresowych i klasyfikacyjnych,
 • nauczyciel na prośbę ucznia uzasadnia ocenę jego osiągnieć,
 • nauczyciel informuje ucznia o negatywnej ocenie jego osiągnięć przynajmniej na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, pomaga w planowaniu nauki i stwarza możliwości uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach;
 • nauczyciel informuje ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 1. Nauczyciel – wychowawca klasy – pedagog szkolny – dyrektor:
 • nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia;
 • nauczyciel informuje wychowawcę klasy o sposobach poprawy negatywnych ocen i uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach;
 • nauczyciel i wychowawca klasy informują pedagoga szkolnego i dyrekcję o sytuacjach wymagających ich zdaniem interwencji.
 1. Wychowawca – rodzice:
 • wychowawca informuje rodziców o bieżących ocenach ucznia oraz ocenach klasyfikacyjnych poprzez dziennik elektroniczny i podczas zebrań z rodzicami;
 • wychowawca dostarcza rodzicom informacji o trudnościach ucznia i jego uzdolnieniach podczas zebrań z rodzicami;
 • wychowawca informuje rodziców ucznia o przewidywanych niedostatecznych ocenach przynajmniej na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, jak i o możliwościach uzupełnienia braków w wiedzy  i umiejętnościach ucznia; dają wskazówki do pracy z uczniem;
 • wychowawca informuje rodziców ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przynajmniej na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,

4. Nauczyciel – rodzice.

 • na prośbę rodziców nauczyciel uzasadnia oceny bieżące;
 • na prośbę rodzica nauczyciel przedmiotu ustala z nim sposób i harmonogram poprawy niedostatecznej oceny śródrocznej;
 • na wniosek rodziców sprawdzone i cenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu na terenie szkoły

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z postanowieniami przedmiotowego systemu oceniania, w szczególności z zasadami oceniania bieżącego i klasyfikacyjnego oraz wymaganiami edukacyjnymi.

PO wraz z planami wynikowymi  jest dostępne do wglądu dla uczniów i ich rodziców na stronie internetowej szkoły, w gabinecie dyrektora oraz u nauczyciela przedmiotu.

 

EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA

PO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego.

Kontakt

 • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
  ul. Karpacka nr 27
  41-907 Bytom
 • tel. 323867594
  fax. 323867594

Mapa