Nawigacja

Projekt Edukacyjny

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów w Gimnazjum nr7

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów w Gimnazjum nr7

I. Ustalenia ogólne
1.      Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843).

2.      Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania (od -15 punktów do +15 punktów). Szczegółowe kryteria  oceny zawarte są punktowym systemie oceniania zachowania zgodne ze statutem szkoły. 
3.      Uczeń powinien przystąpić do realizacji projektu oraz zakończyć go  w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum. W szczególnych przypadkach na wniosek uczniów i opiekuna może być przedłużony do końca pierwszego okresu klasy trzeciej.
4.      Temat projektu jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 31 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
5.      Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych,  
w ramach posiadanych przez siebie środków.
6.      Projekty edukacyjne mogą mieć charakter przedmiotowy lub interdyscyplinarny.
7.      Czas realizacji projektu powinien wynosić od miesiąca do sześciu miesięcy, w zależności od problematyki i złożoności projektu i może być przedłużony przez opiekuna projektu.
8.      Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.


II. Zadania nauczycieli
1.      Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.
2.      Zadania szkolnego koordynatora projektów:
a)      udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,
b)      koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektu,
c)      opracowanie harmonogramu realizowanych projektów na dany rok szkolny,
d)      nadzór nad dokumentacją projektów (gromadzenie kart pracy projektu).
3.      Zadania opiekuna projektu.
a)      ustalenie wspólnie z uczniami tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,
b)      omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,
c)      prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
d)      monitorowanie jego realizacji,
e)      motywowanie uczniów do systematycznej pracy,
f)        ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację,
g)      organizację publicznej prezentacji projektów,
h)      przekazanie koordynatorowi projektów deklaracji wyboru projektu zawierająca temat, uczniów realizujących i termin projektu 15 listopada danego roku szkolnego,
i)        zapoznanie uczniów z zasadami prowadzenia dokumentacji projektu.
j)        Przekazanie koordynatorowi karty realizacji projektu po jego zakończeniu.
4.      Nauczyciele  – w zakresie swoich kompetencji- są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a  także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. Pełnią tym samym funkcję nauczycieli – konsultantów.
5.      Zadania wychowawcy klasy:
a)      poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego (do 30 października) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
b)      prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
i.   wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
ii.  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
iii. przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,
c)      komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,
d)      zapoznanie uczniów z założeniami metody projektu na godzinie wychowawczej,
e)      dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).


III. Realizacja projektu.
1.      Nauczyciele do 15 listopada składają deklarację wyboru projektu do koordynatora projektów. Który na tej podstawie, do 30 listopada,  sporządza listę projektów wraz z harmonogramem i przedstawia ją dyrektorowi.
2.       Przy wyborze tematyki obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
3.       Ogólnoszkolna lista tematów projektów jest udostępniona uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece szkolnej.
4.      Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
5.      Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny , które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektem podejmuje koordynator po konsultacji z opiekunem danego projektu i dyrektorem szkoły.
6.      Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyoddziałowych liczących od  3 do 6 osób.
7.      System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez:
a.       dobór samodzielny uczniów, 
b.      wskazanie nauczyciela z uwzględnieniem zainteresowań i możliwości ucznia.
8.      Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają:
a)     czas realizacji projektu,
b)     cele projektu,
c)      podział zadań w zespole,
d)     sposób prezentacji projektu,
e)     kryteria oceny projektu, 
f)       sposób dokumentowania  poprzez uzupełnianie  instrukcji realizacji projektu.
2.      Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia ,a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
3.       Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu, zgodnie z ustalonym planem.
4.      Oceny projektu dokonuje opiekun projektu. Ocena projektu powinna uwzględniać:
a)      zrozumienie opracowywanego zagadnienia lub problemu,
b)     wykonanie produktu końcowego projektu,
c)      poziomu zaprezentowanych umiejętności pracy w zespole,
d)     prezentację wyników pracy.
5.      Dokumentacja obligatoryjna realizacji projektu, którą gromadzi koordynator zawiera:
a)      deklarację wyboru projektu (załącznik 1),
b)     kartę podsumowującą realizację projektu edukacyjnego.
6.      Dokumentacja, którą zaleca się do stosowania w realizacji projektu  i którą gromadzi opiekun zawiera:
a)      instrukcję realizacji projektu (załącznik 3).
b)     kontrakt z uczniami instrukcję realizacji projektu (załącznik 4) ,
c)      kartę oceny projektu (załącznik 5),
d)     kartę samooceny (załącznik 6).
7.      Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
8.       Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
9.   W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Dyrektor.

 

Kontakt

  • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
    ul. Karpacka nr 27
    41-907 Bytom
  • tel. 323867594
    fax. 323867594

Mapa