Nawigacja

O szkole

Historia szkoły

 

Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
Powstałe na bazie Szkoły Podstawowej nr 49 
Historia szkoły-najważniejsze fakty i wydarzenia
(teksty zaczerpnięte ze starych kronik szkolnych) 

Deklaracja fundatorska


W dniu 28 kwietnia 1960 w Bytomiu, pomiędzy: Wojewódzkim Komitetem Koordynacyjnym Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Katowicach, reprezentowanym przez Zastępcę Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach - Ob. Jerzego Ziętka, z jednej strony i Kopalnią Węgla Kamiennego "Szombierki" w Bytomiu - Chruszczowie, reprezentowaną przez dyrektora inż. Hieronima Żelaśkiewicza, I Sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Pawła Harazina, Przewodniczącego Rady Robotniczej Konrada Markiewicza, Przewodniczącego Rady Zakładowej Wincentego Zycha - zwaną w dalszej części deklaracji fundatorem, zawarta została deklaracja treści następującej:

Wojewódzki Komitet Koordynacyjny S.F.B.S.-jako inwestor przyjmuje ofiarowany przez Fundatora udział wartości 10.500.000 zł. I zobowiązuje się spowodować wykonanie projektów oraz przyspieszyć realizację budowy szkoły w ten sposób, aby rozpoczęcie budowy nastąpiło w roku 1963, zaś ukończenie w roku 1964.

Społeczny Fundusz Budowy Szkół oświadcza:

 1. że po porozumieniu się z fundatorem, z Miejskim Komitetem Koordynacyjnym S.F.B.S. w Bytomiu, z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach i innymi zainteresowanymi czynnikami - Szkole Podstawowej zostanie nadana nazwa Szkoły imienia Stanisława Staszica,
 2. wymieniona szkoła zostanie wpisana na listę Szkół 1000 - lecia województwa katowickiego,
 3. wkład Fundatora zostanie upamiętniony w akcie erekcyjnym budowy, uwidoczniony w treści tablicy pamiątkowej, która zostanie wmurowana w ścianę szkoły oraz w księdze fundatorskiej Szkoły,
 4. S.F.B.S. po porozumieniu się z właściwymi czynnikami zobowiązuje się zapewnić Kopalnię "Szombierki", że przedstawiciele Fundatora będą mieli prawo brania udziału we wszystkich uroczystościach szkolnych w Charakterze honorowego opiekuna szkoły,
 5. Fundator zobowiązuje się do ufundowania corocznie 10 nagród, dla najpilniejszych uczniów tej szkoły.
W październiku 1964 roku na osiedlu "domków fińskich" w Bytomiu - Chruszczowie rozpoczęto budowę 15-salowej Szkoły 1000- lecia.

      
 
Budynek szkolny składający się z 15 klas lekcyjnych, 3 pracowni, sali gimnastycznej i basenu pływackiego, zaprojektował inż. Tadeusz Sadowski, z katowickiego "Miastoprojektu".
Fundatorem Szkoły 1000-lecia Nr 1195 była załoga kopalni "Szombierki" w Bytomiu.
Wykonawstwo zlecono Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Miejskiego w Bytomiu. Budowę prowadził Oddział Budownictwa Miejskiego w Bytomiu.
Szkołę inwestowała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Zabrzu.
Zaopatrzenie Szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, Inspektorat Oświaty w Bytomiu, zlecił nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 20 - p. Edwardowi Grzelczakowi

Z dniem15 lutego 1966r Inspektorat Oświaty przy P.M.R.N. w Bytomiu otrzymał na wyposażenie wznoszącej się szkoły 820000 zł.
Z obiektywnych trudności, jak konieczność założenia drenażu wokół szkoły i skomplikowanej konstrukcji basenu pływackiego, oraz nie zawsze pełnej załogi na budowie, termin oddania szkoły opóźnił się.
Odbiór techniczny budynku szkolnego nastąpił z dniem 10 października 1966 roku.

W związku z pełną rozbudową dzielnicy w Chruszczowie, a to osiedla Chruszczów II oraz wzniesieniem bloków mieszkalnych przy ulicy Zakątek, Sempołowskiej i Manifestu Lipcowego - liczba uczniów w Szkołach Podstawowych nr 34, 35 i 44 osiągnęła ponad 2100 uczniów i panowała w nich ogromna ciasnota. Klasy były przeładowane, a nauka odbywała się na dwie zmiany.


    

Nowa Szkoła 1000-lecia na osiedlu "domków fińskich", przy ulicy Karpackiej wzniesiona została kosztem ponad 12 mln. złotych i otrzymała nazwę
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Wita Hankego w Bytomiu.
Wit Hanke - znany działacz społeczny i polityczny na tym terenie (zmarł w 1966 roku) więc na jego pamiątkę , doceniając zasługi , nadano tej szkole im. Wita Hankego.
Rejon jej obejmował całe osiedle "domków fińskich" oraz ulice: Zakątek, teren kopalni i Sempołowskiej.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 49 im. Wita Hankego w Bytomiu został p. Edward Grzelczak.
Na czele Komitetu Rodzicielskiego stał p. Bugowiecki, zaś opiekę nad szkołą sprawowała była kop. "Szombierki", którą kierował p. mgr inż. Karol Franasik.

4 listopada 1966 roku, o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczystość otwarcia szkoły. Na uroczystość przybyli liczni goście z Komitetu Wojewódzkiego PZPR, przedstawiciele Kopalni Szombierki, żona patrona szkoły - Maria Hanke, rodzice oraz młodzież z sąsiednich szkół.
Po wystąpieniach oficjalnych i przekazaniu symbolicznego klucza ówczesnemu dyrektorowi szkoły p. Edwardowi Grzelczakowi odbyła się część artystyczna, w której brali udział uczniowie z różnych szkół.


Rok szkolny 1967/1968

Na boisku od strony tablicy pamiątkowej, odbyła się akademia. W początkowej fazie, został odśpiewany "Hymn Państwowy". Następnie Kier. Szkoły: E. Grzelczak, przywitał gości, grono pedagogiczne oraz młodzież. W czasie uroczystości gościliśmy powstańców, którzy przekazali nam kilka wspomnień z swoich wydarzeń z walk z nieprzyjacielem. W trakcie akademii zostały wręczone wybranym dzieciom z klas I-szych tarcze szkolne. Po części artystycznej klasa VIII oprowadziła klasy I-sze po szkole. Dzień ten na pewno, długo pozostanie w pamięci młodzieży, oraz wszystkich przebywających w czasie uroczystości w szkole.

PO RAZ PIERWSZY DNIA 27.IX.74 NADANO AKT PROMOCYJNY KLASOM PIERWSZYM. Ślubowanie:

 
        

Ojczyzno nasza Polsko Ludowa tyś owocem walki i pracy pokoleń najlepszych Twych córek i synów.
Przyrzekamy Ci:
Stać wiernie na straży zdobyczy ustroju socjalistycznego w szacunku wobec rodziców naszych i wychowawców we wdzięczności za ciężki ich trud wyrastać na OBYWATELI godnych TWEGO imienia.
Każdym dniem i każdą godziną pracy i nauki pragniemy budować Twą wielkość i siłę.
Przyrzekam:
Zawsze i wszędzie w szkole i poza szkołą dbać o dobre imię naszej szkoły i godnie ją reprezentować.
Stać wiernie na straży zdobyczy ustroju socjalistycznego w szacunku wobec rodziców naszych i wychowawców we wdzięczności za ciężki ich trud wyrastać na OBYWATELI godnych TWEGO imienia.
Każdym dniem i każdą godziną pracy i nauki pragniemy budować Twą wielkość i sił.
(wypis z Księgi Fundacyjnej Szkoły1000-lecia)

29 listpada 1991 roku nadano szkole imię Stanisława Staszica (zgodnie z pierwotną inicjatywą budowniczych szkoły).


30 LAT MINĘŁO.... 

12 grudnia 1996 uroczyście obchodziliśmy 30 URODZINY SZKOŁY
Zasłużonej Jubilatce poświęciliśmy uroczystą akademię, a zaproszeni goście, na kartach Kroniki, złożyli jej życzenia.


ROK SZKOLNY 1997/1998

W lutym 1998 została oddana do użytku, uczniom naszej szkoły, pracownia komputerowa. Fundatorem pracowni było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd miasta Bytomia. Uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor Krystyna Brodacka.
W pracowni znajduje się 10 stanowisk dwuosobowych (9 stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczycielskie). Zainstalowano 10 komputerów PENTIUM z WINDOWS 95 oraz WORD 97, drukarkę kolorową, 1 monitor z kartą dźwiękową. Sala została odnowiona i odpowiednio przygotowana.


ROK SZKOLNY 1998/1999

Dnia 1 września 1998 roku Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych uroczyście przyznał naszej szkole ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI.

ROK SZKOLNY 1999/2000

Od września tego roku staliśmy się ZESPOŁEM SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9. W skład tego zespołu wchodzi: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49, oraz utworzone w duchu reformy GIMNAZJUM NR 7.
17.10.1999r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Bytomiu, po generalnym remoncie, został ponownie oddany do uczniowskiego użytku basen.ROK SZKOLNY 2001/2002

GIMNAZJUM NR 7
Nowy rok szkolny 2001/2002 rozpoczęliśmy nie w ZSO nr 9, lecz w Gimnazjum nr7 (w ubiegłym roku szkolnym zakończyła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 49 im St. Staszica).
Uroczystego otwarcia, nowopowstałego, w duchu reformy, gimnazjum dokonał prezydent miasta Bytomia, od spraw kultury i edukacji, p. Marian Stajno, w obecności przedstawicieli miasta oraz dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły, no i oczywiście uczniów.

W kwietniu 2002 r. zostaje powołane Stowarzyszenie "Nasze Gimnazjum", którego głównym zadaniem jest wspierać wszelkie działania szkoły, a przede wszystkim jej wychowanków. Imprezą inaugurującą działalność stowarzyszenia były "Impresje Twórcze Gimnazjalistów" - uroczystość otwarta dla mieszkańców dzielnicy, zaproszonych gości, rodziców i uczniów.
Impreza miała miejsce 11 czerwca 2002r. - była podsumowaniem trzyletniego cyklu kształcenia gimnazjum.


 
Kolejni dyrektorzy szkoły:
 • P. Edward Grzelczak (1967 - 1984)
 • P. Teresa Wieczorek (1984 - 1985)
 • P. Krystyna Karolczyk - Tryba (1985 - 1994)
 • P. Krystyna Brodacka (1994 - 2011)
 • P. Agnieszka Sudoł (2011 - do nadal)
Zasłużeni nauczyciele:
 • P. Władysław Majewski - wieloletni pracownik szkoły, doskonały pedagog, trener całych pokoleń pływaków, opiekun SKS - u, organizator wypoczynku letniego dla młodzieży, niezapomniany erudyta, gawędziarz, miłośnik zabaw z językiem polskim.
 • P. Edward Grzelczak - pierwszy i wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel techniki, aktywny współpracownik kop."Szombierki", Urzędu Miasta, Inspektoratu Oświaty, promujący szkołę w środowisku lokalnym jako placówkę o profilu sportowym, społecznik, wzorowy organizator i pedagog.
 • P. Henryk Skóra - wspaniały, wieloletni wicedyrektor szkoły, doskonały pedagog i wychowawca, wielki autorytet, nauczyciel jęz. rosyjskiego i geografii, gawędziarz, konferansjer, dusza towarzystwa każdego, chodząca KRONIKA szkoły.
 • P. Krystyna Brodacka - była dyrektor szkoły, wspaniały nauczyciel geografii i wychowawca, miłośnik podróży wszelkich i obieżyświat, dusza towarzyska, najlepszy "opowiadacz" dowcipów a ostatnio także kinoman.
 • P. Teresa Kamieńska - była wicedyrektor szkoły, pedagog i wychowawca wyjątkowy, nauczyciel matematyki (a w pewnym okresie także historii , mistrz origami - twórca najpiękniejszych bryłek, tytan pracy, miłośnik ładu, porządku, harmonii wyjątkowej, znawca sztuk wszelakich).

 

Kontakt

 • Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
  ul. Karpacka nr 27
  41-907 Bytom
 • tel. 323867594
  fax. 323867594

Mapa